Twee recht­se han­den of groe­ne vin­gers

Wat is jouw talent: er is veel mogelijk

Twee recht­se han­den of tien groe­ne vin­gens? Er zijn ook di­ver­se on­der­steu­nen­de klus­sen die vrij­wil­li­gers voor ons doen. Ge­luk­kig heb­ben we al veel vrij­wil­li­gers die dit graag doen. Maar we wil­len toch even aan­ge­ven hoe breed het vrij­wil­li­ger­werk kan zijn. Denk aan het on­der­hou­den van een tuin en het tuin­ge­reed­schap, het schoon­hou­den van een aqua­ri­um, het ver­zor­gen van de die­ren in de die­ren­wei­de, of het ver­zor­gen van bloe­men of plan­ten. 

Ook klus­jes be­lang­rijk voor het wel­zijn

Een tuin, een volié­re of een aqua­ri­um geeft men­sen veel ple­zier en ont­span­ning. Maar wie houdt dit al­le­maal bij? De­ze kar­wei­tjes zijn voor het wel­zijn van on­ze ou­de­ren heel be­lang­rijk. Soms heeft een cli­ënt ook een klus­je in het ap­par­te­ment, zo­als het op­han­gen van een schil­de­rij of af­stel­len van een nieu­we tv als fa­mi­lie niet in de buurt woont bij­voor­beeld.

Voor de­ze en an­de­re werk­zaam­he­den zijn wij aan­ge­we­zen op de on­der­steu­ning van wel­wil­len­de vrij­wil­li­gers. Zij ste­ken een of meer dag­de­len per week hun han­den uit de mou­wen en zet­ten hun prak­tisch in­zicht in voor het wel­zijn van de ou­de­ren.

Ori­ën­te­rend ge­sprek?

Eer­lijk­heids­hal­ve moe­ten we zeg­gen dat we voor de­ze klus­sen al een gro­te groep vrij­wil­li­gers heb­ben, dus er zijn niet al­tijd vrij­wil­li­gers­va­ca­tu­res voor de­ze ta­ken. Je kunt wel al­tijd even in­for­me­ren of er mo­ge­lijk­he­den zijn. Of mis­schien zijn er an­de­re din­gen die je leuk vindt om te doen voor ou­de­ren. We ho­ren gaan van je.