Vrij­wil­li­ger gees­te­lij­ke zorg

Wat is jouw talent: er is veel mogelijk

Wij vin­den dat ie­der­een, zo­wel cli­ën­ten, me­de­wer­kers en vrij­wil­li­gers, zich­zelf moet kun­nen zijn, on­ge­acht het ge­loof, af­komst of sek­su­e­le ge­aard­heid. Wij slui­ten daar­om bij de gees­te­lijk zorg zo­veel mo­ge­lijk aan bij de wen­sen en mo­ge­lijk­he­den van cli­ën­ten. Op som­mi­ge lo­ca­ties wor­den vie­rin­gen ge­hou­den waar­bij vrij­wil­li­gers on­der­steu­nen. Maar de vrij­wil­li­gers gees­te­lij­ke zorg doen veel meer. Ook kun­nen zij een luis­te­rend oor bie­den aan ou­de­ren.

Luis­te­rend oor

Sa­men met de me­de­wer­ker gees­te­lij­ke zorg heb je aan­dacht voor de ou­de­ren. Soms heeft ie­mand be­hoef­te aan een diep­gaand ge­sprek over de zin van het le­ven, het ou­der wor­den en de ver­an­de­rin­gen die hier­mee sa­men gaan of het ge­loof. Maar ook even bin­nen­lo­pen en ge­dag zeg­gen is soms al heel waar­de­vol. Vrij­wil­li­gers wor­den in hun taak be­ge­leid door de pro­fes­si­o­nal gees­te­lij­ke zorg.

Heb je in­te­res­se?

Wil je hier meer over we­ten? On­ze co­ör­di­na­to­ren vrij­wil­li­gers­werk ho­ren graag wat je zou wil­len be­te­ke­nen voor de ou­de­ren. Neem vrij­blij­vend con­tact met ons op.