Leuk om ken­nis te ma­ken!

Wees jezelf en blijf jezelf bij Land van Horne

Leuk om ken­nis te ma­ken!

Bij de Stich­ting Land van Hor­ne draait de zorg om men­sen. Zorg waar­door men­sen zich­zelf kun­nen zijn en blij­ven, ook als ze door om­stan­dig­he­den op de hulp van an­de­ren zijn aan­ge­we­zen. Dat geldt ook voor on­ze me­de­wer­kers, en ook voor jou! Wan­neer jij je­zelf bent, ben jij óók op je best. Dat lukt voor­al als we res­pect heb­ben voor el­kaar. Zoek jij een func­tie in de zorg of een baan bij een van de ve­le on­der­steu­nen­de dien­sten? Dan wil­len wij graag met jou ken­nis ma­ken!

Sa­men­wer­ken voor on­ze cli­ën­ten

Het start­punt in ons werk is dat we uit­gaan van wat de cli­ënt no­dig heeft. Sa­men met jouw team zor­gen jul­lie er­voor dat de cli­ënt de goe­de zorg of hulp krijgt die hij of zij no­dig heeft. Dit vraagt wat van jou en je team. Goed sa­men­wer­ken en flexi­bel zijn is erg be­lang­rijk in de ver­an­de­ren­de we­reld van de zorg. Dat geldt ook voor al­le on­der­steu­nen­de af­de­lin­gen: jouw in­zet is er­op ge­richt om on­ze zorg­ver­le­ning voor on­ze cli­ën­ten zo goed mo­ge­lijk te la­ten plaats­vin­den. Of je werkt als IC­T'er, re­cep­tie, een van on­ze gas­te­rij­en of bij de fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie.

Pret­ti­ge werk­om­ge­ving

Wil jij graag een be­te­ke­nis­vol­le baan of op­lei­ding in de zorg en wer­ken in een pret­ti­ge werk­om­ge­ving? Dan ben je bij de Stich­ting Land van Hor­ne aan het juis­te adres. Een mo­der­ne zor­gor­ga­ni­sa­tie die goe­de en be­trok­ken zorg le­vert aan cli­ën­ten. Wij ken­nen uit­ste­ken­de ar­beids­voor­waar­den en heb­ben veel aan­dacht en mo­ge­lijk­he­den voor jouw per­soon­lij­ke ont­wik­ke­ling. Kijk op de­ze si­te naar wat we bie­den en wat we vra­gen.

 

Het verhaal van

Maria Smeets verpleegkundige land van horne
Ma­ria Smeets
Ver­pleeg­kun­di­ge

Voor ver­pleeg­kun­di­ge Ma­ria Smeets is het heel dui­de­lijk: in de thuis­zorg is het nooit stan­daard wat je doet. "Je komt tel­kens op nieu­we plek­ken en in nieu­we si­tu­a­ties; ik vind het ge­wel­dig! De uit­da­ging voor mij is om juis­te zorg voor een cli­ënt in te kun­nen zet­ten – die in het be­gin toch aan de ex­tra hulp moet wen­nen. Daar­na zijn ze echt blij als ze zien wat je kunt be­te­ke­nen, en dat de fa­mi­lie min­der be­last is."

 

 

Lees meer...