Ve­le con­tract­vor­men

Werktijden zoals jij graag wil

Ben je op zoek naar een part­ti­me baan? Of lie­ver full­ti­me? Zoek je va­ca­tu­res voor tij­de­lijk werk of ga je voor die vas­te baan? Ben je zo flexi­bel dat je lie­ver een tijd­je hier en dan daar werkt?

Ver­tel jouw wen­sen

Land van Hor­ne kent ve­le con­tract­vor­men. Dat kan - af­han­ke­lijk van de func­tie - part­ti­me of full­ti­me zijn, een vas­te baan of tij­de­lijk. Het aan­tal uren per week kan sterk va­rie­ren. Wij be­spre­ken graag met jou wel­ke mo­ge­lijk­he­den er zijn.

Mees­te flexi­bi­li­teit in de zorg­func­ties

Er is wel ver­schil tus­sen va­ca­tu­res in de zorg of in de on­der­steu­nen­de func­ties. De mees­te flexi­bi­li­teit zit in de zorg­func­ties. Daar vind je va­ca­tu­res voor thuis­zorg, in een zorg­cen­trum, of com­bi­na­tie­func­ties voor thuis­zorg en in­tra­mu­ra­le zorg. Dat geldt ook steeds meer voor de be­han­de­len­de func­ties. De zorg ver­schuift im­mers steeds meer van het zorg­cen­trum naar de zorg  aan huis. Zoek je maxi­ma­le va­ri­a­tie, dan ben je de ge­schik­te per­soon voor de flex­pool. Daar waar ex­tra han­den no­dig zijn, schiet jij te hulp.

Kijk bij on­ze ac­tu­e­le va­ca­tu­res wel­ke func­ties er mo­men­teel be­schik­baar zijn.