Ont­moet de zorg van Land van Hor­ne

Toe aan een nieuwe stap in de zorg?

Werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieu­we stap? Of over­weeg je een car­ri­è­res­witch en ligt jouw hart bij wer­ken met men­sen? Of ben je klaar met je op­lei­ding en wil je aan de slag? Ont­moet dan de zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Er lig­gen voor jou veel kan­sen, me­de door de di­ver­se doel­groe­pen en or­ga­ni­sa­tie­groot­te.

Ga tij­dens de ont­moe­tings­avon­den ge­heel vrij­blij­vend in ge­sprek met on­ze zorg­pro­fes­si­o­nals. Zij ver­tel­len je graag hun er­va­rin­gen en mo­ge­lijk­he­den, want wie kan je hier be­ter over ver­tel­len dan on­ze col­le­ga's zelf? Je bent van har­te wel­kom. Een kop­je kof­fie en iets lek­kers staan voor je klaar.

Meer we­ten over de ont­moe­tings­avon­den of wer­ken bij Land van Hor­ne? Bel met een van on­ze re­crui­ters via 088 987 88 88 of stuur een e-mail naar re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl.

Bin­nen­kort vol­gen er weer nieu­we da­tums voor de ont­moe­tings­avon­den.