Ont­moet de zorg van Land van Hor­ne

Toe aan een nieuwe stap in de zorg?

Werk je al in de zorg en ben je toe aan een nieu­we stap? Of over­weeg je een car­ri­è­res­witch en ligt jouw hart bij wer­ken met men­sen? Of ben je klaar met je op­lei­ding en wil je aan de slag? Ont­moet dan de zorg van Stich­ting Land van Hor­ne. Er lig­gen voor jou veel kan­sen, me­de door de di­ver­se doel­groe­pen en or­ga­ni­sa­tie­groot­te.

Ga tij­dens de ont­moe­tings­avon­den ge­heel vrij­blij­vend in ge­sprek met on­ze zorg­pro­fes­si­o­nals. Zij ver­tel­len je graag hun er­va­rin­gen en mo­ge­lijk­he­den, want wie kan je hier be­ter over ver­tel­len dan on­ze col­le­ga's zelf? Je bent van har­te wel­kom. Een kop­je kof­fie en iets lek­kers staan voor je klaar.

Woens­dag 23 ok­to­ber in Heyt­huy­sen
Tijd? 19.00 tot 20.30 uur
Waar? Woon­zorg­cen­trum St. Char­les, Op De Bos 2 in Heyt­huy­sen
Voor wie? Voor ie­der­een die graag wil we­ten wat de mo­ge­lijk­he­den zijn bij Land van Hor­ne. Maak ken­nis met on­ze zorg­pro­fes­si­o­nals. Zij ver­tel­len je graag de mo­ge­lijk­he­den over thuis­zorg, so­ma­tiek, psy­cho­ge­ri­a­trie, hulp bij huis­hou­ding en in­di­vi­du­e­le be­ge­lei­ding.

Meer we­ten over de ont­moe­tings­avon­den of wer­ken bij Land van Hor­ne? Bel met een van on­ze re­crui­ters via 088 987 88 88 of stuur een e-mail naar re­cruit­ment at land­van­hor­ne dot nl.