Uit­ste­ken­de ar­beids­voor­waar­den

Een goede CAO, voordelige personeelsregelingen en aandacht voor jouw vitaliteit

Als je bij Land van Hor­ne werkt, kun je re­ke­nen op een goe­de werk­om­ge­ving en goe­de ar­beids­voor­waar­den. Wij heb­ben de CAO Ver­ple­ging, Ver­zor­ging en Thuis­zorg (VTT). Naast de za­ken die in de­ze CAO ge­re­geld zijn heb­ben we bij Land van Hor­ne ook re­ge­lin­gen voor me­de­wer­kers die gun­sti­ger zijn dan de CAO.

Door­groei­mo­ge­lijk­he­den

In­ter­ne me­de­wer­kers bie­den we de mo­ge­lijk­heid om op­ge­leid te wor­den van Ver­zor­gen­de IG naar Ver­pleeg­kun­di­ge ni­veau 4. Ver­pleeg­kun­di­ge ni­veau 4 kun­nen de op­lei­ding tot HBO-V vol­gen. Neem con­tact op met je team­lei­der als je in­te­res­se hebt in één van de­ze op­lei­din­gen. Te­vens biedt Land van Hor­ne me­de­wer­kers de mo­ge­lijk­heid om ove­ri­ge scho­ling te vol­gen ter ver­bre­ding en ver­die­ping van ken­nis voor de ou­de­ren­zorg.

Flexi­be­le werk­tij­den

Hecht jij waar­de aan een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé? Wij ook. Daar­om zijn bij ons di­ver­se vor­men van flexi­be­le werk­tij­den mo­ge­lijk.

Ex­tra voor­de­len

Een voor­de­li­ge ar­beids­ong­schikt­heids­ver­ze­ke­ring of ex­tra kor­tin­gen op een aan­tal zorg­ver­ze­ke­rin­gen, dat kan bij Land van Hor­ne. Ook heb­ben we leu­ke be­las­ting­vrien­de­lij­ke mo­ge­lijk­he­den, zo­als

  • voor­de­lig een fiets aan­schaf­fen
  • voor­de­lig een ta­blet of pc ko­pen
  • fitt­ness met kor­ting

Vi­taal per­so­neel

Het pro­ject Vi­ta­li­teit biedt voort­du­rend aan­dacht voor de vi­ta­li­teit van ons ge­he­le per­so­neel. Het pro­ject komt bij­voor­beeld met

  • goe­de ad­vie­zen en tips voor een ge­zon­der le­ven
  • spe­ci­a­le (the­ma)bij­een­kom­sten over voe­ding of be­we­ging
  • be­ge­lei­ding bij het stop­pen met ro­ken 
  • ex­tra aan­dacht voor (rug)be­las­ten­de werk­zaam­he­den

In­spraak

Wij heb­ben een ac­tie­ve on­der­ne­mings­raad en wij hech­ten waar­de aan in­spraak van het per­so­neel bij al­le be­lang­rij­ke be­slui­ten.