Bij­baan week­en­den/va­kan­tie­pe­ri­o­des

Als jij wat wil bijverdienen

Heb je gro­te af­fi­ni­teit met de zorg? Mis­schien ben je zelfs al be­zig met een op­lei­ding in de zorg. In dat ge­val ben je de per­fec­te kan­di­daat om wat geld bij te ver­die­nen met een bij­baan in de week­en­den en/of va­kan­tie­pe­ri­o­des én om er­va­ring in de zorg op te doen. 

Geen er­va­ring in de zorg? Geen pro­bleem!

Er zijn ook an­de­re bij­ba­nen voor jon­ge­ren of scho­lie­ren; zo kun je aan de slag in de huis­hou­ding bij cli­ën­ten thuis of in een zorg­cen­trum of je kunt hel­pen als as­sis­tent op een af­de­ling. Ook kun je goed ver­die­nen in on­ze mo­der­ne was­se­rij. Vaak houd je er nog een leu­ke bij­baan voor de rest van het jaar aan over.

Be­kijk on­ze va­ca­tu­res

Er zijn va­ca­tu­res in de ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, So­me­ren, Leu­dal en Cra­nen­don­ck. Klik voor meer in­for­ma­tie op on­der­staan­de func­ties of sol­li­ci­teer di­rect!

Hel­pen­de / ver­zor­gen­de / ver­pleeg­kun­di­ge in op­lei­dingTip ie­mand an­ders!

Wil je ons hel­pen om goe­de week­end- en/of va­kan­tie­krach­ten te vin­den? Weet je ie­mand die een baan in de week­en­den en/of va­kan­tie­pe­ri­o­des zoekt? Deel on­der­staan­de vi­deo of volg ons op Fa­cebook of Lin­kedIn en deel on­ze be­rich­ten. Dank je wel!


 

Het verhaal van

Lars
Lars
Zorg­as­sis­tent

Lars werkt als zorg­as­sis­tent bij zorg­cen­trum Hus­ho­ven. Zelf stu­deert hij ICT, maar werkt we­ke­lijks en­ke­le dag­de­len in de zorg. Om nóg be­ter de cli­ën­ten te hel­pen en te be­ge­lei­den, heeft Lars via Land van Hor­ne de cur­sus ADL (Al­ge­me­ne Da­ge­lijk­se le­vens­ver­rich­tin­gen) ge­daan. Hier­door kan hij de cli­ën­ten hel­pen naar bed te gaan en on­der­steu­ning te bie­den bij o.a. per­soon­lij­ke ver­zor­ging.

Lees meer...