Ve­le func­ties

Veel kansen voor iedereen, niet alleen in de zorgberoepen

Er zijn re­gel­ma­tig va­ca­tu­res bij Land van Hor­ne in al­ler­lei func­ties. Wij zijn met cir­ca 2600 me­de­wer­kers de groot­ste werk­ge­ver van Weert. On­ze 17 zorglo­ca­ties lig­gen in vijf ge­meen­ten Weert, Ne­der­weert, So­me­ren, Cra­nen­don­ck en Leu­dal. On­ze thuis­zorg­me­de­wer­kers zie je in al de­ze ge­meen­ten door de stra­ten rij­den, op weg naar hun vol­gen­de cli­ënt.

Zorg­be­roe­pen

Zorg, wo­nen en wel­zijn zijn on­ze kern­ac­ti­vi­tei­ten. Daar­om kom je bij ons al­ler­lei zorg­be­roe­pen te­gen: me­de­wer­kers huis­hou­ding, hel­pen­den, ver­zor­gen­den, ver­pleeg­kun­di­gen, me­disch spe­ci­a­lis­ten, of psy­cho­lo­gen. Maar ook al­ler­lei pa­ra­me­di­sche be­roe­pen zo­als fy­si­o­the­ra­peut, er­go­the­ra­peut, lo­go­pe­dist en di­ë­tist kom je te­gen. Of ac­ti­vi­tei­ten­be­ge­lei­ders die wel­zijns­ac­ti­vi­tei­ten or­ga­ni­se­ren.

On­der­steu­nen­de func­ties

Rond­om de veel­heid aan zorg­func­ties zit nog een he­le or­ga­ni­sa­tie die on­der­steu­ning biedt, in wel­ke vorm dan ook. Van re­cep­tie, ad­mi­ni­stra­tie, fi­nan­ci­ë­le ad­mi­ni­stra­tie, lo­gis­tiek, in­koop, tex­tiel­ver­zor­ging, cli­ën­ten­ad­vies en -be­ge­lei­ding, fa­ci­li­tai­re dien­sten, voe­ding, ICT, com­mu­ni­ca­tie en be­leid, en dan heb­ben we nog niet al­les be­noemd. Kort­om een heel breed sca­la aan func­ties. Dat be­te­kent dat er re­gel­ma­tig va­ca­tu­res zijn. Na­tuur­lijk zijn er daar­door ook veel door­groei­mo­ge­lijk­he­den.

Open sol­li­ci­te­ren

Heb je ge­ke­ken bij on­ze va­ca­tu­res en zie je geen pas­sen­de func­tie? Stuur ons dan een open sol­li­ci­ta­tie en ver­tel waar­om jij ge­schikt bent voor de func­tie die je in ge­dach­ten hebt.