Ver­schil­len­de va­ca­tu­res bij het Zorg­plein

Helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen opgelet!

Ben jij op zoek naar een nieu­we uit­da­ging? En lijkt het je leuk om sa­men met een nieuw team aan de slag te gaan bij het Zorg­plein Land van Hor­ne? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Hel­pen­de Plus
Ver­zor­gen­de IG
Ver­pleeg­kun­di­ge 

Het Zorg­plein is dé plek waar ken­nis en ex­per­ti­se sa­men­ko­men. Je vindt hier zorg­cen­trum Mar­ti­nus, maar ook de cen­tra voor be­han­de­ling, ge­ri­a­trisch re­va­li­da­tie en Hun­ting­ton van Land van Hor­ne.

Doen waar je goed in bent
Be­zig zijn met je vak en doen waar je goed in bent, dat zijn on­ze uit­gangs­pun­ten. Heb je spe­ci­fie­ke ken­nis of een be­paal­de ex­per­ti­se? Su­per! Wij zor­gen dat jij jouw ken­nis en ex­per­ti­se op­ti­maal in kunt zet­ten in je werk.

Hoe doen we dat?
Vak­man­schap en ken­nis staan cen­traal bij de in­rich­ting van de zorg­pro­ces­sen en de sa­men­stel­ling van jouw werk­zaam­he­den. Daar­naast ma­ken we in zorg­cen­trum Mar­ti­nus op­ti­maal ge­bruik van nieu­we tech­nie­ken zo­als leef­cir­kels en sen­so­ren. Als ken­nis- en ex­per­ti­se­cen­trum vin­den we het ook be­lang­rijk om je de juis­te hand­vat­ten te ge­ven om je werk zo goed mo­ge­lijk uit te kun­nen voe­ren. Hier­bij kun je den­ken aan hulp­mid­de­len, scho­ling en het vol­gen van lan­de­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen.

Ont­moet de zorg van het Zorg­plein 
Wil je meer we­ten over het wer­ken bij één van on­ze cen­tra aan het Zorg­plein Land van Hor­ne? Bel ge­rust naar T 088 987 88 88 of stuur een e-mail naar re­cruit­ment@land­van­hor­ne.nl.

Nieuws­gie­rig naar al­le on­der­de­len van het Zorg­plein Land van Hor­ne? Lees hier­on­der dan de ver­ha­len van col­le­ga's. 

Het verhaal van

Raoul Bakkes
Ra­oul Bak­kes
di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning

Nieuw­bouw St. Mar­ti­nus wordt het in het Weert­se ge­noemd. "Dat klopt deels", licht Ra­oul Bak­kes, di­rec­teur Zorg en Dienst­ver­le­ning toe. "Naast het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus zijn in het nieu­we com­plex ook het Be­han­del­cen­trum, Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum en Hun­ting­ton ge­ves­tigd. En zij lig­gen ge­za­men­lijk aan het nieu­we Zorg­plein."

Lees meer...

Het verhaal van

Joost Groothuijsen
Joost Groot­huij­sen
zorg­ma­na­ger

In hart­je Weert ver­rijst het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus. Joost Groot­huij­sen, zorg­ma­na­ger van de­ze lo­ca­tie, ver­telt trots hoe het com­plex er­uit komt te zien. "We bou­wen een mo­dern zorg­cen­trum dat be­staat uit ne­gen sfeer­vol­le groeps­wo­nin­gen en een gas­te­rij waar men­sen el­kaar kun­nen ont­moe­ten. De nieuw­bouw wordt ver­bon­den aan de be­staan­de vleu­gel aan de Em­ma­sin­gel, hier wo­nen 42 cli­ën­ten met li­cha­me­lij­ke klach­ten. Sa­men vor­men de­ze ge­bou­wen het nieu­we zorg­cen­trum Mar­ti­nus."

 

Lees meer...

Het verhaal van

Yvonne Vermeulen
Yvon­ne Ver­meu­len
team­lei­der Hun­ting­ton

In zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert wordt de nieuw­bouw van Mar­ti­nus nauw­let­tend in de ga­ten ge­hou­den door de cli­ën­ten en me­de­wer­kers van de Hun­ting­ton*. De woon­groe­pen Hun­ting­ton, de dag­be­han­de­ling en de po­li­kli­niek ver­hui­zen hal­ver­we­ge 2019 na­me­lijk naar het nieu­we Zorg­plein in Weert. Yvon­ne Ver­meu­len, team­lei­der Hun­ting­ton, ver­telt je meer.

Lees meer...

Het verhaal van

Cindy Stienen en Annemie Weerts
Cin­dy Stie­nen en An­ne­mie Weerts
team­lei­der en ma­na­ger Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie

Een van de on­der­de­len aan het Zorg­plein is het Ge­ri­a­trisch Re­va­li­da­tie­cen­trum. "We zijn heel blij met het nieu­we com­plex, voor­al met de na­bij­heid van het Be­han­del­cen­trum," ver­telt een en­thou­si­as­te Cin­dy Stie­nen, team­lei­der Ge­ri­a­tri­sche Re­va­li­da­tie.

 

Lees meer...

Het verhaal van

Eline van Opstal en Ilona Tulmans
Eli­ne van Op­stal en Ilo­na Tul­mans
ma­na­ger en team­co­ör­di­na­tor dienst Be­han­de­ling

De be­han­de­la­ren van Land van Hor­ne kun­nen niet wach­ten tot zij hun in­trek ne­men in het gloed­nieu­we Be­han­del­cen­trum aan het Zorg­plein. "We gaan aan de slag in een ruim­te­lijk Be­han­del­cen­trum met een prach­ti­ge oe­fen­zaal", ver­telt Eli­ne van Op­stal, ma­na­ger dienst Be­han­de­ling. Maar het groot­ste voor­deel van dit nieu­we cen­trum is vol­gens Ilo­na Tul­mans, team­co­ör­di­na­tor dienst Be­han­de­ling: "De ge­mak­ke­lij­ke sa­men­wer­king tus­sen de be­han­de­la­ren door de kor­te lijn­tjes".

Lees meer...

Het verhaal van

Khatera Faiq, Hennie Stultjens, Natascha Laarhoven en Petra Jacobs
Kha­te­ra Faiq, Hen­nie Stul­t­jens, Na­ta­scha Laar­ho­ven en Pet­ra Ja­cobs
Vrij­wil­li­gers, wel­zijns­coach en me­de­wer­ker Wel­zijn

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus wordt ver­nieuwd, en hoe! "Er ko­men ex­tra groeps­wo­nin­gen en dag­be­han­de­ling, dus ex­tra cli­ën­ten. Daar­voor zoe­ken we nieu­we me­de­wer­kers, maar ook nieu­we vrij­wil­li­gers", ver­telt Na­ta­scha Laar­ho­ven, wel­zijns­coach bij Land van Hor­ne.

Lees meer...

Het verhaal van

Alt tekst
Clau­dia en Jo­lan­da
Ver­zor­gen­de IG

Lees meer...