Het verhaal van

Krachtige gespreksvoering
Krach­ti­ge ge­spreks­voe­ring
Fem­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

In de hui­di­ge maat­schap­pij heb ik als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge een af­wis­se­len­de baan. De ver­an­de­rin­gen die de ge­zond­heids­zorg door­maakt zijn er con­ti­nu. Ver­an­de­rin­gen rond­om fi­nan­cie­ring, maar ook ver­an­de­rin­gen bin­nen een or­ga­ni­sa­tie als het gaat om uit­voe­ring van een be­leid.

Lees meer...

Het verhaal van

Autonomie
Au­to­no­mie
Fem­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Al ja­ren kom ik bij een me­vrouw thuis. Een da­me mid­den in de 80, ruim 60 jaar ge­trouwd en ge­ze­gend met 2 kin­de­ren. Ze heeft al lan­ge­re tijd ge­zond­heids­klach­ten, maar de laat­ste keer na een val heeft ze veel in­ge­le­verd. Door de val is ze niet meer mo­biel en de trans­fers gaan met een til­lift. Ook heeft ze geen eet­lust waar­door ze een ri­si­co heeft op on­der­voe­ding, en van­we­ge de ver­min­der­de mo­bi­li­teit is er een ri­si­co op con­trac­tu­ren en de­cu­bi­tus. Com­mu­ni­ce­ren gaat moei­za­mer, waar­schijn­lijk door de ge­vol­gen van een CVA. Zo­als ik me­vrouw ken, maar ook wat de kin­de­ren aan­ge­ge­ven, heeft ze al­tijd last ge­had van de­pres­sie­ve stem­min­gen. 

Lees meer...

Het verhaal van

Eenzaamheid herkennen
Een­zaam­heid her­ken­nen
Lau­ra - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Het wordt va­ker ge­zegd bin­nen de mu­ren van de zorg: 'die cli­ënt lijkt me een­zaam'. Maar wat houdt een­zaam­heid nu pre­cies in? Wan­neer ben je een­zaam? Wel­ke ge­voe­lens brengt dit met zich mee? En hoe gaan we hier als zorg­pro­fes­si­o­nals mee om?

Lees meer...

Het verhaal van

Voorkom vallen
Voor­kom val­len
Mie­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Nu steeds meer men­sen lan­ger thuis blij­ven wo­nen, wordt val­pre­ven­tie voor ou­de­ren steeds be­lang­rij­ker. De mees­te va­lin­ci­den­ten ge­beu­ren na­me­lijk in en rond­om het huis. De drie groot­ste fac­to­ren die het ri­si­co van val­len ver­gro­ten, zijn: een eer­de­re val, ach­ter­uit­gang van mo­bi­li­teit of angst om te val­len. Als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge schenk ik veel aan­dacht aan val­pre­ven­tie.

Lees meer...

Het verhaal van

Corona - samen komen we er wel
Co­ro­na - sa­men ko­men we er wel
Lau­ra - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Ik zie mijn col­le­ga's zich sterk hou­den, door­wer­ken en ho­pen dat de cli­ën­ten geen co­ro­na­klach­ten krij­gen. Een stuk­je angst, een stuk­je on­ze­ker­heid bij de cli­ën­ten en ook bij je col­le­ga's en je­zelf.  Het is toch een lan­ge tijd die cli­ën­ten voor­na­me­lijk bin­nen door moe­ten bren­gen en dit brengt veel on­rust. 

Lees meer...