Het verhaal van

Samenwerking Vitaal Thuis, Revalidatie en Thuiszorg
Sa­men­wer­king Vi­taal Thuis, Re­va­li­da­tie en Thuis­zorg
Mie­ke, Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

In de thuis­zorg wer­ken we met de cli­ënt en zijn of haar net­werk toe naar zo­veel mo­ge­lijk zelf­red­zaam­heid. Dat doen we door te kij­ken wat de cli­ënt nog wel kan, wat het net­werk kan be­te­ke­nen en waar we nog mo­ge­lijk­he­den zien om voor­uit­gang te boe­ken. Sa­men met de cli­ënt, het net­werk en even­tu­eel de in­zet van an­de­re dis­ci­pli­nes uit de 1e lijn of de in­zet van hulp­mid­de­len wordt dit op­ge­pakt.

Lees meer...

Het verhaal van

De Wondzorg app
De Wond­zorg app
Lau­ra - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Er is een goe­de sa­men­wer­king no­dig tus­sen ver­pleeg­kun­di­gen, huis­art­sen en spe­ci­a­lis­ten voor een op­ti­maal wond­pro­ces. Om die re­den is de wond­zorg app van Nedap ge­ïm­ple­men­teerd bin­nen de thuis­zorg.

Lees meer...

Het verhaal van

Petri en Inge
Pe­tri en In­ge
Team­lei­ders

De werk­druk als ge­volg van per­so­neels­te­kort, is hoog in de zorg. Daar­naast wordt de vraag naar zorg en on­der­steu­ning steeds gro­ter. Het per­so­neels­te­kort speelt ook in de thuis­zorg een gro­te rol en de vraag naar zorg neemt ook in de­ze sec­tor enorm toe. Toch stop­pen on­ze on­baat­zuch­ti­ge thuis­zorg top­pers niet met zor­gen voor on­ze ou­de­ren. Team­lei­ders In­ge Her­mans en Pe­tri Kis­sen ver­tel­len over de si­tu­a­tie en met trots over hun col­le­ga's.

Lees meer...

Het verhaal van

VPT? Blij ermee!
VPT? Blij er­mee!
Do­lin­de - ma­na­ger wijk­ver­ple­ging

Zorg­ver­le­ners heb­ben de op­dracht de zorg zo in te rich­ten dat men­sen zo lang als mo­ge­lijk thuis kun­nen blij­ven wo­nen. Voor veel cli­ën­ten is een VPT dan een uit­komst! In de­ze blog leg­gen we je kort uit wat het VPT van Land van Hor­ne voor de client maar ook voor jou als me­de­wer­ker be­te­kent.

Lees meer...

Het verhaal van

Invoering Planning = Realisatie
In­voe­ring Plan­ning = Re­a­li­sa­tie
Lau­ra - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Het was zo­ver, de da­tum van de over­gang voor plan­ning= re­a­li­sa­tie was be­kend. Maan­dag 9 no­vem­ber zou­den we, wijk­team Ne­der­weert, van start gaan. 

Lees meer...

Het verhaal van

Samen tegen eenzaamheid
Sa­men te­gen een­zaam­heid
Lau­ra en So­p­hie - Wijk­ver­pleeg­kun­di­gen

We zijn in­mid­dels één jaar la­ter, half maart 2020 ging Ne­der­land voor de eer­ste keer in Lock­down. On­der­tus­sen is er heel veel ge­beurd: an­der­hal­ve me­ter sa­men­le­ving, mond­kap­jes, avond­klok, raam­be­zoe­ken, 1 be­zoe­ker per dag. Ook de slui­ting van win­kels en kap­pers, met co­ro­na­kap­sels als ge­volg.

Lees meer...

Het verhaal van

Planning = realisatie?
Plan­ning = re­a­li­sa­tie?
Do­lin­de - ma­na­ger wijk­ver­ple­ging

Ver­min­de­ring van de ad­mi­ni­stra­tie­ve druk is een groot punt van aan­dacht in de zorg. Dit om­dat we al­le­maal zo­veel mo­ge­lijk met zorg van on­ze cli­ën­ten be­zig wil­len zijn. Bin­nen de wijk­ver­ple­ging zet­ten we in de twee laat­ste maan­den van het jaar 2020 weer een stap in de rich­ting van ver­min­de­ring van en­ke­le ad­mi­ni­stra­tief ta­ken.

Lees meer...

Het verhaal van

Feestdagen, maar dan anders
Feest­da­gen, maar dan an­ders
So­p­hie - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

In de­ze bij­zon­de­re tij­den zul­len we de feest­da­gen an­ders be­le­ven dan an­de­re ja­ren. Geen gro­te fa­mi­lie­di­ners met een kal­koen van 5kg, niet met al­le kin­de­ren en klein­kin­de­ren ca­deau­tjes uit­pak­ken bij de kerst­boom en niet knuf­fe­len met ie­der­een die je lief is. Voor de één te over­zien maar voor de an­der de zo­veel­ste te­gen­slag.

Lees meer...

Het verhaal van

Krachtige gespreksvoering
Krach­ti­ge ge­spreks­voe­ring
Fem­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

In de hui­di­ge maat­schap­pij heb ik als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge een af­wis­se­len­de baan. De ver­an­de­rin­gen die de ge­zond­heids­zorg door­maakt zijn er con­ti­nu. Ver­an­de­rin­gen rond­om fi­nan­cie­ring, maar ook ver­an­de­rin­gen bin­nen een or­ga­ni­sa­tie als het gaat om uit­voe­ring van een be­leid.

Lees meer...

Het verhaal van

Autonomie
Au­to­no­mie
Fem­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Al ja­ren kom ik bij een me­vrouw thuis. Een da­me mid­den in de 80, ruim 60 jaar ge­trouwd en ge­ze­gend met 2 kin­de­ren. Ze heeft al lan­ge­re tijd ge­zond­heids­klach­ten, maar de laat­ste keer na een val heeft ze veel in­ge­le­verd. Door de val is ze niet meer mo­biel en de trans­fers gaan met een til­lift. Ook heeft ze geen eet­lust waar­door ze een ri­si­co heeft op on­der­voe­ding, en van­we­ge de ver­min­der­de mo­bi­li­teit is er een ri­si­co op con­trac­tu­ren en de­cu­bi­tus. Com­mu­ni­ce­ren gaat moei­za­mer, waar­schijn­lijk door de ge­vol­gen van een CVA. Zo­als ik me­vrouw ken, maar ook wat de kin­de­ren aan­ge­ge­ven, heeft ze al­tijd last ge­had van de­pres­sie­ve stem­min­gen. 

Lees meer...

Het verhaal van

Eenzaamheid herkennen
Een­zaam­heid her­ken­nen
Lau­ra - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Het wordt va­ker ge­zegd bin­nen de mu­ren van de zorg: 'die cli­ënt lijkt me een­zaam'. Maar wat houdt een­zaam­heid nu pre­cies in? Wan­neer ben je een­zaam? Wel­ke ge­voe­lens brengt dit met zich mee? En hoe gaan we hier als zorg­pro­fes­si­o­nals mee om?

Lees meer...

Het verhaal van

Voorkom vallen
Voor­kom val­len
Mie­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Nu steeds meer men­sen lan­ger thuis blij­ven wo­nen, wordt val­pre­ven­tie voor ou­de­ren steeds be­lang­rij­ker. De mees­te va­lin­ci­den­ten ge­beu­ren na­me­lijk in en rond­om het huis. De drie groot­ste fac­to­ren die het ri­si­co van val­len ver­gro­ten, zijn: een eer­de­re val, ach­ter­uit­gang van mo­bi­li­teit of angst om te val­len. Als wijk­ver­pleeg­kun­di­ge schenk ik veel aan­dacht aan val­pre­ven­tie.

Lees meer...

Het verhaal van

Corona - samen komen we er wel
Co­ro­na - sa­men ko­men we er wel
Lau­ra - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Ik zie mijn col­le­ga's zich sterk hou­den, door­wer­ken en ho­pen dat de cli­ën­ten geen co­ro­na­klach­ten krij­gen. Een stuk­je angst, een stuk­je on­ze­ker­heid bij de cli­ën­ten en ook bij je col­le­ga's en je­zelf.  Het is toch een lan­ge tijd die cli­ën­ten voor­na­me­lijk bin­nen door moe­ten bren­gen en dit brengt veel on­rust. 

Lees meer...

Het verhaal van

Corona - cliënt aan het woord
Co­ro­na - cli­ënt aan het woord
Lau­ra - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

In­mid­dels we­ten we het: co­ro­na en haar ge­vol­gen treft ons al­le­maal. Van IC me­de­wer­ker, tot ge­zin met kin­de­ren, van trein­con­duc­teur tot ou­de­ren die thuis zorg ont­van­gen. Be­wo­ners van St. Char­les te Heyt­huy­sen wo­nen zelf­stan­dig, maar kun­nen thuis­zorg ont­van­gen en nor­ma­li­ter ge­bruik ma­ken van be­paal­de fa­ci­li­tei­ten, zo­als eten in de gas­te­rij. Maar de laat­ste maan­den was al­les toch wel an­ders. Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge Lau­ra Diels stel­de een van haar cli­ën­ten wat vra­gen.

Lees meer...

Het verhaal van

Thuiszorg in de zomer
Thuis­zorg in de zo­mer
Mie­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Wer­ken in de thuis­zorg is een mooi be­roep en ze­ker in de zo­mer wan­neer het lek­ker weer is, men­sen meer bui­ten zijn en de stem­ming be­ter is. Maar wer­ken in de thuis­zorg tij­dens de zo­mer is ook een uit­da­ging.

Lees meer...

Het verhaal van

Stimulering E-health in de Thuiszorg (SET)
Sti­mu­le­ring E-he­alth in de Thuis­zorg (SET)
Fem­ke - Wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Van­we­ge het co­ro­na­vi­rus heb­ben we dit jaar op be­paal­de mo­men­ten ge­bruik moe­ten ma­ken van di­gi­ta­le mid­de­len. Een goed voor­beeld hier­van is het beeld­bel­len met cli­ën­ten en/of hun fa­mi­lies. Ui­ter­aard be­hoor­lijk wen­nen, maar het le­ver­de wél wat op!

Lees meer...

Het verhaal van

Veiligheid in deze tijd
Vei­lig­heid in de­ze tijd
Mie­ke - wijk­ver­pleeg­kun­di­ge

Het is herfst, de bla­de­ren val­len van de bo­men, de da­gen wor­den kor­ter, het griep­sei­zoen breekt weer aan en dan neemt ook nog het aan­tal co­ro­na­be­smet­tin­gen toe. Hoe gaan we dan om met vei­lig­heid in de thuis­zorg voor cli­ënt en me­de­wer­ker?

Lees meer...