Vrij­wil­li­gers­ver­ha­len

Het verhaal van

Robin Raemaekers
Ro­bin Rae­mae­kers
Vrij­wil­li­ger

Ro­bin (26 jaar) uit Weert, helpt sinds kort uit als vrij­wil­li­ger bij Land van Hor­ne. Zij is in­ge­zet op de Re­va­li­da­tie­af­de­ling op 't Zorg­plein en bij zorg­cen­trum Mar­ti­nus, waar ze cli­ën­ten helpt voor­zien van hun maal­tij­den. 

Lees meer...

Het verhaal van

Daan Vaes
Daan Vaes
Vrij­wil­li­ger

Daan (32 jaar) uit Ne­der­weert, werkt als kok in een eet­ca­fé. Door het co­ro­na­vi­rus werd al­les even an­ders, maar daar maak­te Daan het al­ler­bes­te van. Nu werkt hij door de weeks als vrij­wil­li­ger bij zorg­cen­trum St. Jo­seph in Ne­der­weert. 

Lees meer...

Het verhaal van

Marjo Aengevaeren
Mar­jo Aen­ge­vae­ren
Vrij­wil­lig­ster

Re­ma maakt dat Mar­jo Aen­ge­vae­ren-Briels aan­ge­we­zen is op een rol­stoel. "Na mijn re­va­li­da­tie kon ik weer zit­ten en een beet­je lo­pen en wil­de ik weer wat gaan doen. Ik be­gon op een kleu­ter­school maar de groep de­men­te­ren trok mij toch meer. Ik ben naar Rust in Roy ge­gaan en wil­de al­leen op de PG-af­de­ling mee­hel­pen. Ze wil­de me graag heb­ben!" Na­tuur­lijk, want de 53-ja­ri­ge Stramp­roy­se heeft in de thuis­zorg ge­werkt bij ge­zin­nen met ou­de­ren en men­sen met de dia­gno­se de­men­tie en een rol­stoel hoeft geen be­let­sel te zijn.

Lees meer...

Het verhaal van

Khatera Faiq, Hennie Stultjens, Natascha Laarhoven en Petra Jacobs
Kha­te­ra Faiq, Hen­nie Stul­t­jens, Na­ta­scha Laar­ho­ven en Pet­ra Ja­cobs
Vrij­wil­li­gers, wel­zijns­coach en me­de­wer­ker Wel­zijn

Zorg­cen­trum Mar­ti­nus wordt ver­nieuwd, en hoe! "Er ko­men ex­tra groeps­wo­nin­gen en dag­be­han­de­ling, dus ex­tra cli­ën­ten. Daar­voor zoe­ken we nieu­we me­de­wer­kers, maar ook nieu­we vrij­wil­li­gers", ver­telt Na­ta­scha Laar­ho­ven, wel­zijns­coach bij Land van Hor­ne.

Lees meer...

Het verhaal van

Harrie en Rennie
Har­rie en Ren­nie
Vrij­wil­li­gers

El­ke don­der­dag gaan Har­rie en Ren­nie sa­men van­uit Ne­der­weert met de fiets naar zorg­cen­trum Hor­ne­hoof, waar ze bei­den met veel ple­zier als vrij­wil­li­ger werk­zaam zijn.

Lees meer...

Het verhaal van

Jens Meijssen en Cheyenne Huijsmans
Jens Meijs­sen en Chey­en­ne Huijs­mans
Vrij­wil­li­gers

In de sfeer­vol­le Nao­ber van zorg­cen­trum Rust in Roy drup­pe­len in de vroe­ge mor­gen de eer­ste be­wo­ners bin­nen voor het ont­bijt. Het is 8 uur als Jens en Chey­en­ne al aan­we­zig zijn om sa­men met de me­de­wer­kers de voor­be­rei­din­gen te tref­fen en de be­wo­ners met een stra­len­de glim­lach gast­vrij te ont­van­gen.

Lees meer...

Het verhaal van

Har Hermans
Har Her­mans
Vrij­wil­li­ger

Vir­tu­eel fiet­sen door de mooie om­ge­ving van het Lim­burg­se Leu­dal, vrij­wil­li­ger Har Her­mans (63) be­ge­leidt de be­wo­ners van zorg­cen­trum St. Eli­sa­beth bij de­ze fiets­toch­ten. Har ver­telt ge­pas­si­o­neerd over de wij­ze waar­op de be­wo­ners van de­ze ac­ti­vi­teit ge­nie­ten.

Lees meer...